Mặt bằng toà R1 Royal City

Mặt bằng căn hộ mẫu tòa R1 chung cư Royal City có diện tích từ 88.3m2 đến 151.7m2, với số lượng phòng ngủ từ 2 đến 3 phòng ngủ, các phòng ngủ tương ứng với từng loại diện tích khác nhau. Dưới đây là chi tiết về số phòng tương ứng với các diện tích cụ thể

Mặt bằng R1-88,3m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ diện tích 88.3m2 tòa R1 Royal City Nguyễn Trãi được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ và 2 WC.

Sơ đồ mặt bằng căn hộ Royal City 88.3m2 tòa R2

Sơ đồ thiết kế căn hộ 88.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-89,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Căn hộ 89.8m2 tòa R1 chung cư Royal City Nguyễn Trãi được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Sơ đồ thiết kế căn hộ 89.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 89.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-96,3m2 Chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 96.3m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 96.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-104,8m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 104.8m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 104.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-108,7m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 108.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 108.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-161m2 chung cư Royal City

Căn hộ 161m2 tại tòa R1 chung cư Royal City được thiết kế gồm 1 phòng khách + phòng ăn, 1 bếp, 3 phòng ngủ, 3 WC.

Sơ đồ thiết kế căn hộ 161m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 161m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-162m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 162m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 162m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-164m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 164m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 164m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-169,4m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 169.4m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 169.4m2 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-170m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 170m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 170m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-173,5m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 173.5m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 173.5m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-179,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 179.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 179.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-181,4m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 181.4m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 181.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-181,6m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 181.6m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 181.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-187,3m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 187.3m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 187.3m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-200,8m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 200.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 200.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109m2 chung cư Royal City

Sơ đồ thiết kế căn hộ 109m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 109m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-109,4m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 109.4m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 109.4m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-110m2 chung cư Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 110m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 110m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-111m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 111m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 111m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-113,9m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 113.9m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 113.9m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-114,5m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 114.5m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 114.5m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-124,6m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 124.6m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 124.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-127,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 127.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 127.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-130,7m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 130.7m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 130.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-133,6m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ133.6m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 133.6m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-133,8m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ133.8m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ113.8m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-136m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 136m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 136m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1-145,2m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 145.2m2 tòa R2 chung cư Royal CitySơ đồ mặt bằng căn hộ 145.2m2 tòa R1 chung cư Royal City

Mặt bằng R1 151,7m2 Royal City Nguyễn Trãi

Sơ đồ thiết kế căn hộ 151.7m2 tòa R2 chung cư Royal City

Sơ đồ mặt bằng căn hộ 151.7m2 tòa R1 chung cư Royal City

Comments